Notice of Nondiscrimination

 
(508)359-2321

Discrimination is Against the Law

Medfield Smiles complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race,
color, national origin, age, disability, or sex.

Medfield Smiles does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age,
disability, or sex.

Medfield Smiles:
• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us,
such as:
○ Qualified sign language interpreters
○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)
• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
○ Qualified interpreters
○ Information written in other languages
If you need these services, contact Dr. Sean Rayment or Becky Harrington.

If you believe that Medfield Smiles
has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color,
national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with the U.S. Department of
Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil
Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or
phone at:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 
Massachusetts translators and hearing assistance
We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.
Spanish:
Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Portuguese:
Tomaremos medidas razoáveis para prestar serviços de assistência de linguagem livres de encargos para as pessoas que falam línguas que poderemos ouvir na nossa prática e que não falam Inglês bem o suficiente para nos falarem sobre os cuidados odontológicos que estamos a fornecer.

Chinese:
我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

French Creole (Haitian Creole):
Nou pral pran mezi rezonab pou bay sèvis asistans lang gratis pou moun ki pale lang nou pagen ide deyo ak ki pa pale angle byen ase pou pale ak nou sou swen dantè nou ap bay.

Vietnamese:
Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Russian:
Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Arabic:
سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفیر خدمات المساعدة اللغویة بدون تكلفة للأشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى من
المرجح أن نستمع إلیھا خلال ممارستنا والذین لا یتقنون تحدث الإنجلیزیة بشكل جید یمكنھم من التحدث إلینا فیما یتعلق برعایة الأسنان
التي نقدمھا.

Mon-Khmer, Cambodian:
េយើងខំនឹងត់វនរសមេហតុផលេដើម្បីផល់ជូននូវេសជំនួយេយឥតគិតៃថដល់អកនិយែដលេយើងខំចង់ប់េកងរអនុវតរបស់េយើងខំ និងអកែដលនិយអង់េគសមិនសូវនលកងរនិយមកន់េយើងខំអំពីរែថំត់េធញែដលេយើងខំកំពុងផល់ឲ្យ។

French:
Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d'assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d'entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l'anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.
Success.ADA.org | © 2016 American Dental Association. All rights reserved. 2

Italian:
Adotteremo le misure ragionevoli per fornire servizi di assistenza linguistica gratuiti a coloro che parlano lingue che sentiamo spesso sul posto di lavoro e che non parlano inglese abbastanza bene da poter discutere della cura dentale che stiamo fornendo.

Korean:
저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Greek:
Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες γλωσσικής βοήθειας δωρεάν-χωρίς-χρέωση στους ανθρώπους εκείνους που είναι πιθανόν ότι θα μιλούν στη μητρική τους γλώσσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και οι οποίοι δεν θα μιλούν τα αγγλικά αρκετά καλά ώστε να συνεννοηθούν με εμάς για την οδοντιατρική φροντίδα που παρέχουμε.

Polish:
Będziemy podejmować stosowne kroki, by zapewnić bezpłatne usługi wsparcia językowego dla ludzi, którzy rozmawiają językami, które my chcielibyśmy słyszeć w naszym gabinecie i dla tych, którzy nie mówią po angielsku na tyle dobrze, aby rozmawiać z nami o opiece stomatologicznej, którą zapewniamy.

Hindi:
हम उन व्यिक्तय को, जो क ऐसी भाषाएं बोलते ह जो हम अपनेअभ्यास म संभावत रूप म सुनना चाहते ह और जो हमारे द्वारा प्रदान क जानेवाल डटल देखभाल के बारे म हमारे साथ उचत ढंग से अंग्रेज़ी नहं बोलते, मुफ़्त सेवाएं प्रदान करने के लयेउचत कदम उठायगे।

Gujarati:
અમેએવા લોકોને િવના ૂલ્યે ભાષા સહાય સેવા ૂર પાડવા ઉચત પગલાં લઇું ઓ એ ભાષાઓ બોલે છે અમને(તબીબી ) પ્રેકટસમાં સાંભળવા મળ શક અને ઓ અમે દંત ુરક્ષા પ્રદાન કરએ છએ તેના િવષેવાત કરવા ૂરું યોગ્ય ગ્લીશ બોલી શકતા નથી.


Healthy Smiles

What does your smile say about you? Let us help you radiate confidence with a healthy smile.

Testimonials

Testimonials

View More